Milo the Dog

Milo the Dog - Kaş Turkey - Mediterranean Sea - Photos taken in 2011 while free diving with Nikon D90 Camera